MẤY Ý NGHĨ QUẨN QUANH VỀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC

MẤY Ý NGHĨ QUẨN QUANH VỀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
1. Nếu tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật xây dựng thì liệu họ có thiết kế, thi công, giám sát được không?
2. Nếu tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật xây dựng thì liệu sản phẩm thiết kế, sản phâm xây dựng có đảm bảo chất lượng không?
3. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư thiếu vài ba thủ tục thì có ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo cáo nghiên cứu tiền khả thi không?
4. Trong quá trình thi công chủ đầu tư chỉ nghiệm thu bằng gật đầu có làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình không?
5. Công trình cấp đặc biệt, cấp I hoàn thành bởi những nhà thầu không đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật xây dựng thì có được nghiệm thu không?
6. Điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân được đánh giá bởi vài ba chứng chỉ hay bằng chính sản phẩm do họ tạo ra đảm bảo chất lượng ?