Nhiều người cứ so sánh bất cập an toàn giữa tàu trên cao của ta với tư bản giãy chết

Nhiều người cứ so sánh bất cập an toàn giữa tàu trên cao của ta với tư bản giãy chết.
Không chỉ tàu sky train mà bất cứ cái gì của ta cũng hơn hết nhé, họ làm chó gì có đạo đức cách mạng, lý tưởng XHCN, tư tưởng HCM, niềm tự hào dân tộc hay những gì đại loại thế mà so.
Hãnh diện lên, nhé, hehe