Thái Bình nổi tiếng ăn chơi

Thái Bình nổi tiếng ăn chơi
Ngày xưa bị gậy khắp nơi tung hoành
Bây giờ nhịn miệng ba vành
Xây lầu ba bị đít sành nóc nhôm
Ai về Tiền Hải đó đơm
Đông Hưng, Quỳnh Phụ vét cơm cuối mùa
Hưng Hà mót thóc sân chùa
Kiến Xương thóp bụng đi lùa “tôm bay”
Quê hương 5 tấn đắng cay
Vẳng nghe trống giục, cò bay, năm nào