Trong một cái chậu có hàng triệu hạt đỗ đỏ và vài chục hạt đỗ đen

Trong một cái chậu có hàng triệu hạt đỗ đỏ và vài chục hạt đỗ đen, giờ cần tách hai loại đó ra. Với tư duy của một đứa trẻ lớp 3, nó sẽ nhặt ra những hạt đỗ đen ra khỏi chậu.
Ấy vậy mà Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn lại lần mò nhặt từng hạt đỗ đỏ và cấp phép cho từng hạt.
Các ông là đồ ăn hại.
Theo cách làm này, mỗi công dân khi sinh ra sẽ được cấp một cái giấy chứng nhận là vô tội, chưa vi phạm pháp luật.